Regulamin Ośrodka Holiday Point Międzywodzie

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady zachowania osób przebywających na terenie HOLIDAY POINT MIĘDZYWODZIE oraz ogólne warunki świadczenia usług w zakresie zakwaterowania i usług innych związanych z wypoczynkiem przez EVENTO Bartłomiej Fedyna z siedzibą w Szczecinie, ul. Środowa 8/1 70-535, NIP: 9552267941. 
 2. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Wpłata zadatku na poczet kosztów pobytu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu. 
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
 • Domek Deluxe – domek parterowy znajdujący się w kompleksie budynków na terenie Ośrodka, posiadający jedną sypialnię oraz własny taras, w którym możliwe jest Zameldowanie maksymalnie 4 osób;
 • Domek Premium – domek piętrowy znajdujący się w kompleksie budynków na terenie Ośrodka, posiadający dwie sypialnie na piętrze oraz własny taras, w którym możliwe jest Zameldowanie maksymalnie 6 osób;
 • Cennik – dostępny na stronie WWW oraz w Ośrodku wykaz cen określający aktualne ceny noclegu, a także wysokość opłat pobieranych zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Cennik może regulować ceny produktów, usług i opłat dodatkowych, których obowiązek zapłaty wynika z regulaminu;
 • Gość – każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka na podstawie Zameldowania;
 • Monitoring wizyjny – szczególny nadzór w postaci środków technicznych (w tym kamer), umożliwiający rejestrację obrazu, prowadzony celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz w celu gromadzenia dowodów dotyczących naruszeń prawa (w tym zapewniania możliwości ponownej obserwacji obrazu w celu późniejszej analizy zapisu) i prewencji, tj. zniechęcania do popełniania zabronionych czynów na skutek łatwych możliwości ich wykrycia;
 • Odwiedzający – każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka na zaproszenie Gościa Ośrodka nie korzystająca z noclegu w Ośrodku;
 • Recepcja – oznaczone miejsce w Ośrodku, w którym możliwe jest dokonanie m.in Zameldowanie, Wymeldowanie oraz pozyskanie informacji na temat usług oferowanych i świadczonych przez Usługodawcę;
 • Regulamin rezerwacji - określa w szczególności zasady dokonywania, zmiany i rezygnacji z rezerwacji w Ośrodku Holiday Point Międzywodzie prowadzonym przez Usługodawcę, na podstawie którego zawierana jest umowa o świadczenie usług hotelarskich (Umowa rezerwacji).
 • Rezerwacja – zamówienie usług hotelarskich w określonym terminie, poprzedzające rozpoczęcie pobytu w Ośrodku, na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Rezerwujący – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera Umowę rezerwacji z Usługodawcą, a umowa ta nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (Konsument) jak również osoba fizyczna dla której zawarcie takiej umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta);
 • Animacje - zajęcia zorganizowane dla dzieci prowadzone przez Animatora według ustalonego planu;
 • Animator - osoba uprawniona do prowadzenia Animacji;
 • WWW – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.holidaypoint.pl;
 • Wymeldowanie–wyrejestrowanie z odbywanego pobytu;
 • Zameldowanie–rejestracja na odbycie pobytu.

 

 1. Ośrodek jest przeznaczony dla wypoczynku rodzin z dziećmi. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający pobytu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa Ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych, przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i przepisów przeciwpożarowych. Każda osoba nieprzestrzegająca zasad opisanych w Regulaminie, zachowująca się w sposób niewłaściwy, wulgarny lub agresywny w stosunku do obsługi Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, osoba pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu Ośrodka. W razie odmowy dobrowolnego opuszczenia terenu Ośrodka, osoba taka może zostać przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania prowadzonego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
 2. Każda z osób, która zawarła umowę na pobyt w Ośrodku (dalej zwana Gościem), ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Ośrodka, jak za zachowania własne. Gość może zostać obciążony karą umowną w kwocie 2000 zł w przypadku naruszenia zasad pobytu w Ośrodku przez niego lub osoby, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Ośrodka. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zasad przez Gościa lub osoby, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Ośrodka, dopuszcza się także możliwość rozwiązania zawartej z Gościem umowy na pobyt w Ośrodku ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu. Obciążenie karą umowną nie wyłącza uprawnienia do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich w Ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także zachowujących się w sposób wulgarny lub agresywny.
 4. Animacje są dobrowolne i przeznaczone dla dzieci będących Gośćmi Ośrodka. Przystąpienie dziecka do udziału w animacjach, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka oraz opiekuna sprawującego w tym czasie pieczę nad nim. Wizerunek uczestników może zostać wykorzystany do promocji Ośrodka w Internecie oraz na innych materiałach reklamowych.
 5. Brak zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka oraz jego opiekunów musi zostać złożone pisemnie w Recepcji Ośrodka lub mailowo na adres Ośrodka: rezerwacja@holidaypoint.pl.
 6. Wstępna rezerwacja pobytu w Ośrodku następuje pod warunkiem rejestracji rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka, telefonicznie lub mailowo oraz uiszczenia zadatku w kwocie odpowiadającej 40% wartości rezerwowanego pobytu przelewem bankowym. Pozostałe 60% opłaty za cały okres pobytu w Ośrodku należy uiścić w momencie meldunku gotówką.
 7. Rezygnacja z pobytu, jego części, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 8. Osoby odwiedzające osoby przebywające w Ośrodku mogą przebywać na terenie Ośrodka w godz. od 8:00 do 22:00. 
 9. Na terenie Ośrodka obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00. 
 10. W całym roku kalendarzowym obowiązuje dopłata za zużycie energii elektrycznej według wskazań podliczników umieszczonych w każdym domku według stawki ENEA na dany okres rozliczeniowy.
 11. Goście po uprzedniej rezerwacji mogą korzystać z płatnych miejsc parkingowych na terenie Ośrodka. Opłaty za parking wynikają z Cennika Ośrodka - Pierwsze auto 10 zł/doba, drugie auto 20 zł/doba. Miejsca parkingowe na terenie Ośrodka są nie numerowane i obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona dlatego przy dokonywaniu rezerwacji noclegu należy zgłosić chęć rezerwacji takiego miejsca. Przy zameldowaniu właściciel pojazdu jest zobowiązany do podania numeru rejestracyjnego w celu możliwości jego identyfikacji. W przypadku zaparkowania samochodu poza miejscem wyznaczonym na właściciela pojazdu może zostać nałożona każdorazowo opłata karna w wysokości 150 zł.
 12. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu Ośrodka, ani za kradzież jakiekolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa teren parkingu jest monitorowany. Zapis z monitoringu jest do wglądu policji.
 13. Przy rozpoczęciu pobytu Gość jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem widniejącym na stronie Internetowej Ośrodka. Brak jakichkolwiek uwag uważa się za potwierdzenie kompletności wyposażenia i jego zgodności z wykazem. Gość ponosi odpowiedzialność za braki i uszkodzenia wyposażenia domku powstałe w trakcie jego użytkowania. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody. Gość, przed opuszczeniem Ośrodka zobowiązany jest do rozliczenia się ze stanu i wyposażenia domku.
 14. Przy każdorazowym opuszczaniu domku Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Uprasza się o właściwe zabezpieczenia i przechowywanie rzeczy osobistych, w szczególności rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ Ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich posiadaczach.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, zaklejanie gniazdek elektryczny taśmą klejącą, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. W razie naruszenia opisanego zakazu, Ośrodek uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu. 
 16. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę Ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych. Zabranie się pozostawiania rozpalonego grilla bez nadzoru. Pozostawienie bez nadzoru grilla może powodować naliczenie kary umownej w wysokości 150 zł za każde stwierdzone zdarzenie. Po zakończonym grillowaniu, używany sprzęt należy odstawić na miejsce.
 17.  W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny natychmiastowo opuścić teren Ośrodka i udać się w bezpieczne miejsce. 
 18. Palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów na terenie Ośrodka możliwe jest wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu. W szczególności zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów w domkach oraz na tarasach. Każdorazowe naruszenie tego zakazu uprawnia Ośrodek do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł.
 19. Z uwagi na poszanowanie prawa do odpoczynku wszystkich Gości, zabrania się głośnego słuchania muzyki na zewnątrz domków, w tym używania jakichkolwiek urządzeń nagłaśniających. Zakaz ten odnosi się do wszystkich osób przebywających na terenie Ośrodka. Naruszenie tego zakazu może prowadzić do naliczenia kary umownej w kwocie 2000 zł. Obciążenie karą umowną z tytułu opisanego w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Ośrodka do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 20. W Ośrodku nie jest dopuszczalny pobyt zwierząt. Zakaz ten odnosi się do wszystkich osób przebywających na terenie Ośrodka również osób odwiedzających. Naruszenie tego zakazu może prowadzić do naliczenia kary umownej w kwocie 2000 zł. Obciążenie karą umowną z tytułu opisanego w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Ośrodka do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 21. W trakcie pobytu w Ośrodku, oświadczenia o naliczeniu kary umownej lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie zapisów Regulaminu, kierowane będą w formie korespondencji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w karcie Gościa albo przy dokonywaniu rezerwacji i uznawane za skutecznie doręczone w dniu następującym pod dacie ich wysłania. 
 22. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw i innych atrakcji posadowionych na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność. Opiekunowie prawni dzieci odpowiadają za przestrzeganie przez dzieci ustanowionych zasad korzystania z atrakcji. W sali zabaw mogą przebywać dzieci w każdym wieku, ale przy czym dzieci poniżej 4 roku życia muszą pozostawać pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Zajęcia zorganizowane przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 roku życia, przy czym dzieci poniżej 4 roku życia muszą pozostawać pod stałą opieką osoby pełnoletniej. 
 23. Zabrania się wynoszenie zabawek, jeździków, hulajnóg oraz sprzętu sportowego poza teren Ośrodka. 
 24. W przypadku odmowy opuszczenia Ośrodka przez Gościa, z którym rozwiązana została umowa w sytuacjach opisanych w Regulaminie, Gość taki może zostać obciążony karą umowną w kwocie po 2000 zł za każdy dzień bezumownego pobytu w Ośrodku, nie więcej jednak niż 20.000 zł .
 25. Wybrane części terenu Ośrodka są monitorowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz.
 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na terenie Ośrodka należy stosować się do wskazówek i poleceń obsługi Ośrodka. 
 27. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio i niezwłocznie obsłudze Ośrodka. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w formie pisemnej (nie później niż następnego dnia od jej zaistnienia).
 28. Regulamin wchodzi w życie od 01.05.2024 roku.

 

 

REGULAMIN

DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Na zasadach wynikających z Regulaminu Usługodawca to jest EVENTO Bartłomiej Fedyna z siedzibą w Szczecinie, ul. Środowa 8/1 70-535, NIP: 9552267941, który świadczy usługę rezerwacji pobytu (wynajem miejsca zakwaterowania turystycznego) w Ośrodku Holiday Point Międzywodzie, (zwanej dalej Usługą) na rzecz Gościa (osoby fizycznej dokonującej rezerwacji). Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach Usługi.

 

 1. Warunkiem rezerwacji jest: 
  • zapoznanie się przez Gościa z Regulaminem Ośrodka oraz akceptacją przez Gościa jego postanowień poprzez wpłatę zadatku na poczet pobytu w Holiday Point Międzywodzie;
  • poprzez wpłatę zadatku na poczet pobytu w Holiday Point Międzywodzie Gość również zaświadcza o: 
   • prawdziwości danych osobowych przekazanych Usługodawcy;
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych przekazanych Usługodawcy w celu świadczenia Usługi;
   • przyjęciu do wiadomości faktu dobrowolności podania danych osobowych w celu weryfikacji rezerwacji Gościa oraz prawach przysługujących Gościowi na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu wiadomości e-mail stanowiącej wstępną rezerwację, wygenerowanej przez system rezerwacyjny Ośrodka oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu i złożeniu oświadczeń, o których mowa w punkcie 3 oraz wpłacie wskazanego zadatku na poczet pobytu.

 

 1. Rezerwacja pobytu w Holiday Point Międzywodzie obejmuje następujące kroki:
  • wybór przez Gościa terminu pobytu, określenie liczby osób dorosłych oraz ewentualnej liczby dzieci ze wskazaniem ich wieku;
  • Przekazanie przez Gościa wymaganych danych i informacji, a w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail i numeru telefonu kontaktowego;
  • po przekazaniu niezbędnych danych rezerwacyjnych, Gość otrzyma na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Gościa wiadomość obejmującą potwierdzenie założenia wstępnej rezerwacji zawierającą podsumowanie zamówienia oraz numer rezerwacji wraz z warunkami płatności;
  • dokonanie wpłaty zadatku na poczet kosztów pobytu określonych na podstawie cennika (dostępnego na stronie internetowej) w terminie do 3 dni roboczych od złożenia rezerwacji; dzień płatności stanowi dzień wpływu płatności na konto bankowe Usługodawcy.
  • w przypadku rezerwacji poniżej 7 dni liczonych do dnia wskazanego w rezerwacji terminu przyjazdu Gościa należy dokonać wpłaty zadatku za pobyt najpóźniej następnego dnia po dniu dokonania wstępnej rezerwacji, przy czym w przypadku przelewów elektronicznych, za dzień dokonania płatności uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy;
  • numer konta bankowego, na który należy dokonać przelewu oraz kwota zostaną podane Gościowi w przesłanej wiadomości obejmującej potwierdzenie założenia rezerwacji, rezerwacja nie będzie skuteczna i potwierdzona w przypadku braku wpłaty w określonych powyżej terminach;
  • z momentem opłacenia rezerwacji rezerwację uważa się za dokonaną, do tego czasu rezerwacja jest traktowana jako tymczasowa i po braku odnotowania wpłaty zadatku we wskazanym terminie zostanie anulowana;
  • Gość zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zmianie statusu rezerwacji na potwierdzoną po dokonaniu wpłaty zadatku lub na anulowaną po braku odnotowania wpłaty w wymaganym terminie.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc w Ośrodku w zakreślonym przez Gościa terminie.
 2.  10.Brak dokonania wpłaty zadatku równoznaczny jest z anulowaniem rezerwacji przez Gościa. 
 3.  11.Zmiana rezerwacji przez Gościa może nastąpić poprzez przesłanie drogą elektroniczną do Usługodawcy informacji o modyfikacji rezerwacji, w której należy zawrzeć szczegółowo informacje dotyczącą modyfikacji, dodatkowo informacja musi zawierać imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz numer rezerwacji nadany podczas jej założenia albo drogą telefoniczną poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą .
 4.  12.Po wysłaniu prośby o modyfikację, Usługodawca skontaktuje się z Gościem w celu poinformowania o statusie modyfikacji.
 5.  13.Prośby o modyfikacje rezerwacji są rozpatrywane w terminie nie krótszym jak 14 dni od planowanego przyjazdu Gościa. 
 6.  14.Brak możliwości dokonania modyfikacji rezerwacji nie jest równoznaczny z jej anulowaniem i tym samym dokonana rezerwacja uznawana jest za aktualną.
 7.  15.Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie. 
 8.  16.W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 9.  17.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 10.  18.Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 29.04.2024 roku.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument wyjaśnia, jakie informacje na temat Gości są zbierane w związku z wypoczynkiem w Holiday Point Międzywodzie w Międzywodziu (dalej zwanym „Ośrodkiem”), prowadzonym przez Evento Bartłomiej Fedyna z siedzibą w Szczecinie, ul. Środowa 8/1. Wyjaśnia on także, jak wykorzystywane są te informacje i jak są chronione. Znajdują się w nim również wyjaśnienia dotyczące praw przysługujących Gościom w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych Gości jest niezbędne dla wypoczynku w Ośrodku. Do przetwarzania części z nich jesteśmy zobligowani na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne, zaś zgoda Gościa może być w każdym czasie cofnięta. Jeżeli zaistnieje możliwość lub potrzeba przetwarzania danych osobowych Gości do jakichkolwiek innych celów, w pierwszej kolejności wystąpimy o udzielnie przez Państwa stosownej zgody.

 

Nie udostępniamy danych osobowych Gości jakimkolwiek innym podmiotom dla realizacji ich celów marketingowych. Szanujemy Państwa prawo do prywatności i przetwarzamy dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”). 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osoby wypoczywającej w Holiday Point Międzywodzie, zwanej dalej „Gościem”, jest Evento Bartłomiej Fedyna z siedzibą w Szczecinie, ul. Środowa 8/1, 70-535 Szczecin, REGON: 320991075, NIP 9552267941.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Gościa są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”).
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Administratorem umowy o świadczenie usług hotelarskich i innych usług z nimi związanych („Umowa”).
 3. Cele przetwarzania danych osobowych Gościa są następujące:
 • 1) należyte wykonanie Umowy lub podjęcie innych działań na żądanie Gościa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
  1. świadczenie usług hotelarskich lub innych usług na życzenie Gościa,
  2. obsługi roszczeń Gości, związanych z zawartą Umową,
 • 2) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
  1. dopełnienie obowiązków podatkowych,
  2. dopełnienie obowiązków administracyjnych,
 • 3) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  1. ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą Umową,
  2. stosowanie monitoringu wizyjnego, wykorzystywanego u Administratora celem zapewnienia bezpieczeństwa Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Administratora lub w jego okolicy, a także celem ochrony mienia,
  3. badanie preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, w celu analizy jakości świadczonych przez Administrator usług,
  4. tworzenie analiz lub statystyk dla celów marketingowych oraz w celu optymalizacji i personalizacji ofert Administratora,
 • 4) cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na podstawie zgody Gościa:
  1. wysyłka newsletterów,
  2. wysyłka materiałów promocyjnych lub reklamowych.

4. Administrator dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora na prywatność Gościa. Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii). Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników. Ocena ta doprowadziła Administratora do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Administrator usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Gościa, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 72 godzin, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

Dane Gości przetwarzane dla celów wypełniania obowiązków podatkowych lub ewidencyjnych będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego − przez czas trwania takiego postępowania.

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przetwarzane do czasu cofnięcia odpowiednich zgód.

 

Przekazywanie danych osobowych i uzyskiwanie danych od podmiotów trzecich

Administrator informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom administracji publicznej,
 2. firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
 3. kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem,
 4. firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Administratorem,
 5. firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
 6. firmom kurierskim i pocztowym,
 7. biurom podróży,
 8. portalom rezerwacyjnym.

 

W przypadku zarezerwowania noclegu u Administratora za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Administratora przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. 
O dokładnym źródle, z którego Administrator pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

Dane osobowe Gościa nie będą przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

 

Prawa Gości względem przetwarzania danych osobowych

Każdemu z Gości przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych przez Administratora danych oraz o kopię danych,
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do usunięcia danych przetwarzanych w sposób bezpodstawny lub w przypadku gdy dane nie są niezbędne Administratorowi do celów dla których zostały zebrane,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Wskazane uprawnienia Gość może zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Administrator jest uprawniony do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.

Możliwość skorzystania przez Gościa z danego uprawnienia zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

Szczególnym uprawnieniem jest prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, które może być zrealizowane w dowolnym momencie i obliguje Administratora do zaprzestania przetwarzania danych do tego celu.

Ponadto każdemu Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Zabezpieczenia

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Polityka Cookies:

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • marketingowych (remarketing)
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 • zapewnienia prawidłowego działania strony Internetowej Ośrodka.

3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin korzystania z ośrodka może zostać zmieniony. Usługodawca powiadomi o zmianie Regulaminu korzystania z ośrodka poprzez opublikowanie zmienionej wersji w Serwisie. Zmiana Regulaminu korzystania z ośrodka nie obowiązuje osób, które rozpoczęły korzystanie z Ośrodka.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie zasady funkcjonowania Ośrodka, w szczególności zasady korzystania z infrastruktury dostępnej w Ośrodku regulowane przez odrębne regulaminy, a także przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2024 r.